Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten waarbij Rowan Duin partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Rowan Duin schriftelijk zijn aanvaard.

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor het eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Rowan Duin.

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen of offertes van Rowan Duin zijn vrijblijvend en geldig gedurende één maand na dagtekening, tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Indien de opdrachtgever de offerte niet binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn heeft aanvaard, vervalt de offerte tenzij verlenging van de offerte schriftelijk is overeengekomen.
 3. Na verval van de offerte is Rowan Duin gerechtigd de offerte te wijzigen.
 4. De offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Rowan Duin mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 5. Indien de opdrachtgever onjuistheden in de offerte constateert, dient hij Rowan Duin schriftelijk van deze onjuistheden op de hoogte te stellen.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten) tenzij anders aangegeven.
 7. Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en Rowan Duin de aanvaarding van de offerte beiden schriftelijk ondertekend hebben in de vorm van een opdrachtbevestiging of indien de offerte per email nadrukkelijk door beide partijen is goedgekeurd.
 1. Opdrachtgever zal Rowan Duin steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rowan Duin verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Rowan Duin bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.
 4. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Rowan Duin niet verplicht het al uitgevoerde werk te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het deel van de opdracht dat vanwege de opdrachtgever niet kan worden uitgevoerd.
 1. Rowan Duin neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap en binnen afgesproken termijn.
 2. Rowan Duin zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Rowan Duin bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rowan Duin het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.
 2. Meerwerk zal door Rowan Duin in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 3. Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Rowan Duin.
 4. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 5. Indien naar het oordeel van Rowan Duin een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is Rowan Duin bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.
 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, op een door Rowan Duin aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Rowan Duin aangegeven.
 2. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan deelbetaling worden verlangd indien schriftelijk overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Rowan Duin is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 4. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Rowan Duin, dan geeft opdrachtgever dit binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot veertien dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 6. In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, zal Rowan Duin de opdrachtgever voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien opdrachtgever zich niet kan verenigen met deze aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Rowan Duin. Indien Rowan Duin deze mededeling niet binnen dertig dagen na ontvangst door opdrachtgever van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.
 1. Indien de termijn dreigt te worden overschreden, meldt Rowan Duin dit schriftelijk uiterlijk 24 uur van tevoren.
 2. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Rowan Duin schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Rowan Duin ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.
 1. Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Rowan Duin opgeschort. In dat geval is Rowan Duin verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rowan Duin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rowan Duin niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rowan Duin of van derden, (langdurige) ziekte en arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Rowan Duin heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rowan Duin haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Rowan Duin heeft de plicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk wordt geacht mededeling te (laten) doen aan de opdrachtgever in het geval van overmacht.
 5. Indien Rowan Duin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 1. Rowan Duin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Rowan Duin, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 2. Rowan Duin is niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid van Rowan Duin. Voor het geval wordt geoordeeld dat er sprake is van opzet of bewuste roekloosheid, geldt dat Rowan Duin jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Rowan Duin is niet aansprakelijk in het geval de opdrachtgever teksten aanlevert waarop auteursrecht bij een andere partij berust. Rowan Duin is niet verantwoordelijk voor plagiaat van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Rowan Duin van elke aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Rowan Duin.
 5. De aansprakelijkheid van Rowan Duin wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Rowan Duin onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt binnen acht dagen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Rowan Duin ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Op alle opdrachten die aan Rowan Duin worden verstrekt, met de daarbij behorende gegevens van de opdrachtgever, is de privacyverklaring van toepassing.

Rowan Duin behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Rowan Duin kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Rowan Duin de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen tussen Rowan Duin en opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter. De rechter in de vestigingsplaats van Rowan Duin is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rowan Duin partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Onder voorbehoud van tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Rowan Duin beslissend.
 1. Rowan Duin is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder toestemming van de opdrachtgever.
 2. Ingeval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rowan Duin.

Laatst gewijzigd op 11 augustus 2022.